Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo istotnym elementem BHP i jest obowiązkiem każdego pracodawcy.
Każdy pracodawca zobowiązany jest poinformować o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy każdego zatrudnionego na tym stanowisku pracownika. Oceny ryzyka winny być weryfikowane w odstępach czasu ustalonych przez specjalistę ds. BHP.
Ocena ryzyka musi zostać wykonana w sposób uwzględniający kompleksowo wszystkie zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy, a w przypadku gdy zagrożenia te stwarzają ryzyko wypadku lub choroby pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do ograniczenia tego ryzyka.
Ryzyko można rozpatrywać w dwóch kategoriach: ryzyka zawodowego oraz ryzyka związanego ze stanowiskiem pracy.
Rozróżniamy następujące rodzaje zagrożeń: fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne. Wszytkie te zagrozenie niosą za sobą poważne konsekwencje, takie jak: porażenia elektryczne, poparzenia termiczne, stłuczenia, skaleczenia, złamania, rany cięte i tłuczone, zejścia śmiertelne, przeziębienia, nerwice ...

W związku z tym poniżej przestawiamy Państwu zakres usług obejmujących ocenę ryzyka zawodowego:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP we wszystkich jednostkach organizacyjnych firmy;
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP;
 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań BHP w tych założeniach i dokumentacji;
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia do pracy, a także urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych;
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP;
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP;
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
 • Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska określonego w odrębnych przepisach;
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
      a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
      b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;
 • Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką BHP, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii;
 • Służba BHP jest uprawniona do:
 • Przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;
 • Występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników ponoszących odpowiedzialność za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia czy zdrowia pracownika albo innych osób;
 • Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;
 • Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;
 • Wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części czy w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

Postępowanie powypadkowe

Powered by: Service-IT

statystyka

atena-bhp.pl - szkolenia dla pracodawców, postępowanie powypadkowe, szkolenia dla pracowników, doradztwo bhp, szkolenia ppoż, instrukcje ppoż, ocena ryzyka i szkolenia bhp - Zgierz, Łódź