Cennik

 

 

Szkolenia BHP, P.poż i Pierwszej pomocy: 

Szkolenia BHP (wstępne i okresowe) są zwolnione z Vat, więc cena netto = cena brutto. 

 

Cena:

 

Szkolenie wstępne BHP 120,00zł/osoba (w przypadku szkolenia grupy 3 osób i więcej – cena ustalana indywidualnie)
Szkolenie okresowe BHP  
- dla stanowisk robotniczych 250,00zł/osoba (w przypadku szkolenia grupy 3 osób i więcej – cena ustalana indywidualnie)
- dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych 210,00 zł/osoba (w przypadku szkolenia grupy 3 osób i więcej – cena ustalana indywidualnie)
- dla stanowisk inżynieryjno-technicznych 290,00zł/osoba
- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 290,00zł/osoba
Szkolenia wycinkowe o tematyce BHP ( np. praca na wysokości, bezpieczny transport wewnątrzzakładowy, bezpieczna budowa, itp.) 500zł + Vat za grupę szkoleniową do 12 osób
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób wyznaczonych do jej udzielania w zakładzie pracy od 950zł + Vat za grupę szkoleniową do 10 osób
Szkolenia z zakresu ochrony p.poż dla osób wyznaczonych do gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników od 950zł + Vat za grupę szkoleniową do 10 osób

 

Sporządzanie dokumentacji bhp

 

 

 

 

Tworzenie instrukcji ogólnych, stanowiskowych od 80,00 zł  + Vat za stanowisko / instrukcję
Określenie procedur postępowania zgodnych z Kodeksem Pracy dotyczących zatrudniania określonych grup zawodowych od 150,00zł + Vat za grupę zawodową
Określenie procedur ochrony nad pracownikami szczególnie chronionymi: kobietami, młodocianymi, niepełnosprawnymi od 200,00zł + Vat za grupę zawodową
Prowadzenie rejestrów młodocianych, chorób zawodowych, podejrzeń o choroby zawodowe i wypadków przy pracy 50,00 zł  + Vat / wpis
Sporządzanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących np. posiłków profilaktycznych i napojów, zasad przydziału odzieży roboczej i ŚOI, zasad prowadzenia szkoleń BHP, itp od 200,00 zł + Vat
Przygotowanie opinii w zakresie BHP od 100,00zł + Vat, cena zależy od stopnia skomplikowania problemu przedstawionego do zaopiniowania

 

Dokumentacja kadrowa

 

 

 

 

Prowadzenie pracowniczych akt osobowych 50,00 zł  + Vat / m-c osoba

 

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego (ORZ)

 

 

 

 

Opracowanie nowej karty oceny ryzyka zawodowego 390,00zł + Vat za stanowisko/grupę stanowisk – obejmuje identyfikację, analizę i ocenę zagrożeń, zaproponowanie środków profilaktycznych ( w przypadku zlecenia wykonania więcej niż 1 karty ORZ cena ustalana indywidualnie)
Aktualizacja ORZ 250zł + Vat za stanowisko/kartę ( w przypadku zlecenia wykonania więcej niż 1 karty ORZ cena ustalana indywidualnie)
Wytypowanie czynników do wykonania badań środowiska pracy – kontakt z pracownią wykonującą pomiary, umówienie terminu 150zł + Vat

 

Postępowanie powypadkowe

 

 

 

 

Obejmuje:
- Zgłoszenie do PIP i do Prokuratury wypadku ciężkiego/śmiertelnego/zbiorowego
- Powołanie zespołu powypadkowego
- Wysłuchanie świadków/poszkodowanego
- Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej/szkiców, itp
- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku – sporządzenie protokołu powypadkowego/ karty wypadku, ustalenie zaleceń powypadkowych
- Sporządzenie karty statystycznej wypadku przy pracy 
 
Obsługa procedury wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, sporządzenie protokołu i innej dokumentacji dotyczącej zdarzenia 490,00zł +Vat

Obsługa procedury wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy spełniającego definicję wypadku ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego, współpraca z organami nadzoru, sporządzenie protokołu  i innej dokumentacji

590,00zł +Vat
Obsługa procedury wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem (dotyczy zleceniobiorców, stażystów, itp. osób wykonujących pracę na innej podstawie niż KP) a także wypadku podopiecznych placówki np. uczniów 450,00zł +Vat
Obsługa procedury wypadku w drodze do pracy/z pracy i sporządzenie wymaganej dokumentacji 350,00zł +Vat

 

Audyty wewnętrzne

 

 

 

 

Przeprowadzanie audytów bhp , środowiska i jakości w zakładach pracy zgodnie z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 cena do uzgodnienia
Sporządzenie raportu z zakresu poprawności dokumentacji kadrowej, dokumentacji BHP w firmie cena do uzgodnienia
Sporządzenie rocznej analizy stanu BHP w firmie od 290zł + Vat