Szkolenia przeciwpożarowe

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW


Ramowy program szkolenia:
1.Organizacja ochrony p.poż w Polsce 
2.Obowiązki zarządcy lub użytkownika obiektu w zakresie zapewnienia ochrony p.poż
3.Czynności, które mogą spowodować pożar i jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienia prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji
4.Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w świetle ochrony p.poż.
5.Sposoby postępowania na wypadek pożaru
6.Zasady ewakuacji ludzi i mienia
7.Zasady działalności profilaktycznej w obiektach zakładu pracy, obowiązki pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności z zakresu ochrony p.poż i ewakuacji
8.Praktyczna obsługa gaśnic oraz użycie hydrantu wewnętrznego