Szkolenia BHP wstępne

INSTRUKTAŻ OGÓLNY


Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika zatrudnionego na danym stanowisku z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, układzie zbiorowym pracy i regulaminem pracy, 
  • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie,
  • ogólnymi przepisami p. pożarowe, podstawowym sprzętem gaśniczym,
  • zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej


Instruktaż ogólny odbywa się przed rozpoczęciem pracy, zgodnie ze szczegółowym programem. Czas trwania 3,0 godz. 
Ukończenie przez pracownika instruktażu ogólnego potwierdzone jest wpisem do KARTY SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Po przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego kartę przekazuje się do akt osobowych. 


Ramowy program szkolenia jest następujący:
o    istota bezpieczeństwa i higieny pracy
o    prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP
o    odpowiedzialność za naruszanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
o    podstawowe zasady bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych oraz transporcie wewnętrznym
o    zagrożenie wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i środki zapobiegawcze 
o    zasady przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej obowiązujące w zakładzie
o    zasady poruszania się po zakładzie 
o    porządek i czystość w miejscu pracy, higiena osobista pracownika 
o    profilaktyczna opieka lekarska dla stanowiska 
o    podstawowe zasady ochrony p-poż
o    organizacja i zasady udzielanie pomocy przedlekarskiej w razie wypadku