Szkolenia BHP okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności z zakresu:
o    przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, 
o    zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
o    postępowania w razie wypadku - z omówieniem okoliczności i przyczyn wypadków charakterystycznych dla branży i stanowiska - i w sytuacjach innych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu z zastosowaniem metody wykładu i pogadanki, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. W celu uatrakcyjnienia treści przekazywanych uczestnikom szkolenia organizator korzysta z pokazu slajdów oraz filmów, prezentowanych za pomocą przenośnego sprzętu ( projektor + nootebook). Szkolenie kończy się egzaminem testowym sprawdzającym opanowanie materiału i wystawieniem zaświadczenia o jego odbyciu. 


Ramowy program szkolenia jest następujący:
o    regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
o    zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
o    zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach innych zagrożeń (np. pożar, awaria); pierwsza pomoc przedmedyczna w razie wypadku
o    okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy charakterystycznych dla wykonywanej pracy, profilaktyka


Razem minimum 8 godz. lekcyjnych.

 

SZKOLENIA OKRESOWE PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM PRACOWNIKAMI 


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności z zakresu:
o    przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z prowadzonym profilem działalności, 
o    oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
o    kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
o    ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, w tym postępowania w razie wypadku i w sytuacjach innych zagrożeń.


Szkolenie przeznaczone jest dla: 
- pracodawców ( właścicieli firm, kierowników/dyrektorów przedsiębiorstw, spółek, urzędów, spółdzielni) 
- oraz dla innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników działów, wydziałów i innych komórek organizacyjnych) 
Szkolenie organizowane w formie samokształcenia kierowanego połączonego z kursem, kursu, seminarium na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. 
W trakcie szkolenia wykorzystywane są slajdy, filmy ułatwiające przyswojenie treści objętych programem. W przypadku samokształcenia kierowanego uczestnicy otrzymują opracowany dla nich zestaw materiałów uwzględniający charakterystykę ich branży, szczególnie istotne zagadnienia omawiane są podczas 2-3 spotkań z wykładowcą, podczas których stosowana jest metoda wykładu oraz ćwiczenia praktyczne. 
Szkolenie kończy się egzaminem testowym potwierdzającym opanowanie treści objętych programem i wystawieniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia. 


Program szkolenia jest następujący:
1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych profilem prowadzonej działalności, w tym źródeł prawa międzynarodowego 
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: 
- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, 
- ochrony pracy kobiet i młodocianych, 
- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, 
- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, 
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 
2. Identyfikacja , analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników. Ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy. Obowiązki pracodawcy w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, w drodze do/z pracy. 
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu wstępnego i stanowiskowego oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 
6. Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach innych zagrożeń (np. pożar, awaria). Pierwsza pomoc przedmedyczna w razie wypadku 
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy - świadczenia, składki 
8. Ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska naturalnego 


Razem ogółem minimum 16 godz. lekcyjnych . 

 

SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH O KT. MOWA W PAR.14 UST.2 PKT 5 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP Z LIPCA 2004 R. 


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności z zakresu: 
o    przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, oraz oceny zagrożeń występujących w procesie pracy, 
o    metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
o    kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
o    postępowania w razie wypadku i w sytuacjach innych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Szkolenie przeznaczone jest dla: 
- pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, 
- jednostek naukowo badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w dziedzinie bhp. 


Szkolenie organizowane w formie: 
- samokształcenia kierowanego 
- kursu 
- seminarium 
-forma mieszana
na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. W trakcie szkolenia wykorzystywane są slajdy, filmy ułatwiające przyswojenie treści objętych programem. W przypadku samokształcenia kierowanego uczestnicy otrzymują opracowany dla nich zestaw materiałów uwzględniający charakterystykę ich branży i zajmowanych stanowisk, szczególnie istotne zagadnienia omawiane są podczas 2-3 spotkań z wykładowcą, podczas których stosowana jest metoda wykładu . Szkolenie kończy się egzaminem testowym potwierdzającym opanowanie treści objętych programem i wystawieniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia.


Ramowy program szkolenia jest następujący:
1. Regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą 
- prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w zakresie bhp, odpowiedzialność za naruszenia przepisów i zasad, 
- ochrona pracy kobiet i młodocianych, 
- wypadki przy pracy, choroby zawodowe, świadczenia z nimi związane, 
- profilaktyczna ochrona zdrowia 
2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników 
3. Organizacja stanowisk pracy biurowej, ergonomia. Praca przy komputerze i z innymi urządzeniami biurowymi. 
4. Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach innych zagrożeń (np.pożar, awaria).Pierwsza pomoc przedmedyczna w razie wypadku. 


Razem ogółem minimum 8 godz. lekcyjnych . 

SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności z zakresu: 
o    identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesie pracy, 
o    organizacji stanowisk pracy i procesu pracy zgodnie z wymaganiami bhp oraz zasadami ergonomii,
o    metod likwidacji i ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy,
o    postępowania w razie wypadku i w sytuacjach innych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. 
Szkolenie organizowane w formie: 
- samokształcenia kierowanego 
- kursu 
- seminarium
- formy mieszane
na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. W trakcie szkolenia wykorzystywane są slajdy, filmy ułatwiające przyswojenie treści objętych programem. W przypadku samokształcenia kierowanego uczestnicy otrzymują opracowany dla nich zestaw materiałów uwzględniający charakterystykę ich branży i zajmowanych stanowisk, szczególnie istotne zagadnienia omawiane są podczas 2-3 spotkań z wykładowcą, podczas których stosowana jest metoda wykładu oraz ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się egzaminem testowym potwierdzającym opanowanie treści objętych programem i wystawieniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia. 


Ramowy program szkolenia jest następujący:
1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych profilem prowadzonej działalności, w tym źródeł prawa międzynarodowego 
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: 
- praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, 
- odpowiedzialności pracowników inżynieryjno-technicznych związanej z wykonywanym zawodem, 
- wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy ( w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), 
- wymagań bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp, 
- nadzoru i kontroli warunków pracy, 
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 
2. Identyfikacja , analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników. Ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, nowoczesne rozwiązania organizacyjno-techniczne mające wpływ na poprawę stanu bhp 
4. Uwzględnianie wymagań bhp w projektowaniu. Ergonomia. 
5. Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach innych zagrożeń ( np. pożar, awaria).Pierwsza pomoc przedmedyczna w razie wypadku. Ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska naturalnego.


Razem ogółem minimum 16 godz. lekcyjnych.